Edictes

Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6304 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del projecte d'obres d'intervenció a l'edifici del Teatre de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6303 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4717 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del Reglament del servei de cementiri de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Bases i convocatòria del concurs públic per a l'aprofitament privatiu del domini públic municipal
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4417 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3587 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2749 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del Reglament del servei de cementiri de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2458 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021