Edictes

Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8066 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació provisional de l'expedient 1/2021 de modificació del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6908 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6907 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Suspensió potestativa de la tramitació de plans parcials urbanístics de desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable del POUM de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6304 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del projecte d'obres d'intervenció a l'edifici del Teatre de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6303 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4717 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva del Reglament del servei de cementiri de Rupià
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Bases i convocatòria del concurs públic per a l'aprofitament privatiu del domini públic municipal
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4417 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3587 AJUNTAMENT DE RUPIÀ - Informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable